زانو ضربدری

زانو ضربدری

زانو ضربدری و حرکت اصلاحی Knock-knees   زانو ضربدری چیست؟   یکی از تغییر شکل های زانو است که در آن ، زانوها به یکدیگر نزدیک می شوند و قوزک های داخلی از همدیگر فاصله می گیرند.به همین علت است

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON